صنعت گردشگری

ارکان اصلی صنعت گردشگری

ارکان اصلی صنعت گردشگری

امروزه در صنعت گردشگری مانند هر صنعت دیگری عواملی مهم وجود دارد که در صورت عدم توجه به آنها حیات این صنعت در آمدزا را به خطر می اندازد . نسبت موفقيت در توسعه ی گردشگري نیز تابعي از كيفيت و نحوه دخالت عوامل مؤثر مختلف است كه در حقيقت ...